ładowanie...
pl ↓
20.05 28oC

Zdrowie i Witalność

Przez cały Rok

Zadbaj z nami o swoje

Zdrowie i Witalność

Przez cały rok

ZADZWOŃ TERAZ BY POZNAĆ CENY!

HAPPY HOURS!

ZADZWOŃ DZIŚ DO GODZINY 17:00
I OTRZYMAJ 5% RABATU!

DZIKA ŚRODA!

ZADZWOŃ TERAZ I ZAREZERWUJ SWÓJ POBYT
W KOŁOBRZEGU Z 5% RABATEM!

Zasady korzystania z Bonu Turystycznego w Doris SPA

 • Doris SPA bierze udział w programie Bonu Turystycznego.
 • Bon może służyć również do zapłaty zadatku potwierdzającego rezerwację.
 • Jeżeli kwota zadatku wymaganego do potwierdzenia rezerwacji będzie wyższa niż wartość bonu, konieczna będzie dopłata, przelewem lub kartą itp.
 • Zadatek potwierdzający rezerwację pobytu, opłacony Bonem Turystycznym, jest bezzwrotny. Jeżeli pobyt nie będzie mógł być zrealizowany z przyczyn niezależnych od Doris SPA, udostępnimy możliwość przeksięgowania zadatku na pobyt w innym terminie.
 • Termin, w którym można wykorzystać bon: od 01 sierpnia 2020 roku do 31 marca 2022 roku.
 • Z bonu można skorzystać rezerwując dowolny pobyt znajdujący się w ofercie Doris SPA.

FAQ dotyczące Bonu Turystycznego

 1. Komu przysługuje bon?
  Z bonu turystycznego będzie mogło skorzystać niemal 6,5 miliona polskich dzieci, w tym także dzieci rodziców pracujących za granicą.
  a) 18 lipca 2020 r. miałeś przyznane prawo do:
  - świadczenia wychowawczego, tzw. 500+;
  - dodatku wychowawczego – dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszone:
  - w rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
  - w placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
  - w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
  b) między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędziesz prawo do:
  świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego;
  dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.
  c) jeśli przebywasz poza granicami Polski i:
  między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożyłeś tam wniosek o świadczenie wychowawcze przekazany do wojewody, który do 18 lipca 2020 r. nie rozpatrzył go;
  między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złożysz tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;
  wojewoda wydał Ci decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.
 2. Jaka jest wartość bonu?
  Bon w wysokości 500 zł będzie przysługiwać na każde dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma dodatkowy bon również w wysokości 500 zł, czyli otrzyma bony o łącznej wartości 1000 zł.
  Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.
 3. Jak otrzymam bon?
  Twój bon jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”.
 4. W jaki sposób można składać wnioski o bon?
  Nie musisz składać wniosku o przyznanie bonu. Musisz go jedynie aktywować. Aby to zrobić, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl. Wybierz zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Musisz uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
 5. W jakim terminie wniosek o przyznanie bonu będzie rozpatrzony?
  Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.
 6. Jakie trzeba złożyć dokumenty, aby otrzymać dodatkowe świadczenie na dziecko z niepełnosprawnością?
  Aby otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu, musisz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego (DBT). Oświadczenie wypełnisz na PUE z pomocą kreatora. W oświadczeniu wskaż, czy Twoje dziecko ma orzeczenie o:
  - niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  - częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  - stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Do oświadczenia musisz dołączyć kopię orzeczenia.
 7. Czy na dziecko niepełnosprawne przysługuje wyższe świadczenie?
  Jeśli masz prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego na dziecko niepełnosprawne, przysługuje Ci dodatkowe świadczenie w formie bonu. Otrzymasz więc jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.
 8. Kiedy zostanie wygenerowany bon?
  Informacja o możliwości aktywacji bonu zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju.
  Obecnie nie jest znana dokładna data, od której będzie można dokonać aktywacji bonu. Jest ona uzależniona od daty uruchomienia funkcjonalności na Portalu Usług Elektronicznych ZUS.
 9.  Czy bon wynosi 500 zł na rodzinę czy na każde dziecko?
  Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko, na które masz prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego.
  Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.
 10. W jakiej formie bon będzie wydany?
  Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16 cyfrowy numer i jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (wybierz zakładkę „Ogólny”, a następnie „Polski Bon Turystyczny”). Z tego dokumentu wynika m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.
 11.  Czy bonem można płacić kilka razy?
  Tak, bonem możesz płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).
 12. Czy mogę wymienić bon na gotówkę?
  Nie możesz wymienić bonu na gotówkę, inne środki płatnicze ani inne środki wymiany.
 13. Jaki jest termin ważności bonu?
  Bon wygaśnie 31 marca 2022 r.
 14. Czy mogę skorzystać z wypoczynku po 31 marca 2022 r., za który zapłacę bonem?
  Tak, jeśli zapłacisz za pomocą bonu do 31 marca 2022 r. (dokonasz rezerwacji usługi w przyszłości).
 15. Czy będę mogła skorzystać z bonu, jeśli urodzę dziecko w 2021 r.?
  Tak, jeśli do 31 grudnia 2021 roku uzyskasz prawo do świadczenia wychowawczego, to będzie Ci również przysługiwało świadczenie w formie bonu. Możesz zrealizować go do końca marca 2022 r.
 16. Co zrobić w sytuacji, gdy kwota za nocleg w hotelu będzie przewyższać wartość bonu?
  Jeśli usługa hotelarska przekracza wartość bonu, to brakującą część możesz zapłać gotówką, kartą lub przelewem.
 17. Czy bon turystyczny mogą otrzymać osoby samotnie wychowujące dzieci, rodzice zastępczy oraz rodzice sprawujący opiekę naprzemiennie?
  Tak. Uprawnionym do Polskiego Bonu Turystycznego, jest osoba, której przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego na dziecko. Jeśli sprawujecie opiekę nad dzieckiem naprzemiennie, każdemu z Was przysługuje bon w wysokości 250 zł oraz ewentualnie dodatkowe 250 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne i ma orzeczenie, które to potwierdza.
 18. Za jakie usługi można zapłacić bonem?
  Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.
  Pamiętaj, że przez imprezę turystyczną należy rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. W ten sposób można sfinansować również pobyt dziecka na kolonii czy obozach – harcerskim, sportowym, rekreacyjnym. Może to też być udział w wycieczce organizowanej w Polsce.
 19. Gdzie będzie można zapłacić bonem?
  Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS.
  Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Obecnie nie jest znana data, od której będzie można dokonać rejestracji, a tym samym data publikacji listy.
 20. Czy z bazy POT będę przekierowany na stronę przedsiębiorcy?
  Nie, na stronie POT będzie dostępna jedynie aktualna lista przedsiębiorców.
 21. Jakie informacje znajda się o danej firmie w bazie?
  Turysta będzie mógł wyszukiwać przedsiębiorców lub OPP w bazie po: nazwie i miejscowości.
 22. Czy za pobyt w hotelu można zapłacić bonem za dzieci i za siebie czy tylko za dzieci?
  Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.
  Usługa hotelarska lub impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy z usługi hotelarskiej korzysta lub w imprezie turystycznej uczestniczy dziecko, nawet gdy ze względu na jego wiek z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność. Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka, na które bon przysługiwał.
 23.  Gdzie znajdę na PUE ZUS informacje o bonie?
  Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w zakładce „Ogólny” jest nowa zakładka „Polski Bon Turystyczny”. Zobaczysz ją, jeśli masz prawo do świadczenia w formie bonu. Kliknij w „Polski Bon Turystyczny”, a następnie w „Mój bon”. Pojawią się następujące opcje:
  „Aktywuj bon”,
  „Zmiana danych kontaktowych”,
  „Wniosek o dodatkowe świadczenie”
  „Podgląd”.
 24. Co trzeba zrobić, aby zapłacić za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne?
  Jeśli aktywujesz bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli uzupełnisz swój aktualny mail i numer telefonu komórkowego, otrzymasz mailem kod obsługi płatności. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”. Kod ten podajesz np. w recepcji hotelu, gdy płacisz za usługi. Następnie otrzymasz na numer telefonu komórkowego (który jest w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”) SMS z kodem potwierdzającym tę płatność. Musisz go podać recepcjoniście.
 25. Czy mogę sprawdzić, jaką wartość bonu mogę jeszcze wykorzystać?
  Tak, aktualny stan środków, które możesz jeszcze wykorzystać, sprawdzisz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”.
 26. Czy POT będzie kontrolował właściwość wykonania usług?
  POT nie ponosi odpowiedzialności za usługi realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub OPP.

  źródło: https://www.pot.gov.pl/...

DORIS SPA & WELLNESS

ul. Jana Kasprowicza 22

78-100 Kołobrzeg

tel. +48 94 352 33 72

tel. +48 789 784 691

TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej o Polityce prywatności.